Bài tập thì quá khứ hoàn thành có đáp án

Date:

Trong tiếng Anh, quá khứ hoàn thành là một thì được sử dụng khá phổ biến khi giao tiếp. Muốn học tiếng Anh giỏi, các bạn phải nắm chắc cách sử dụng của loại thì này. Tham khảo bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn tổng hợp một số bài tập thì quá khứ hoàn thành có đáp án nhé!

Tóm tắt kiến thức về thì quá khứ hoàn thành

Tóm tắt kiến thức về thì quá khứ hoàn thành

Định nghĩa  về thì quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành được sử dụng để diễn tả một hành động được xảy ra trước một hành động khác cũng nằm trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì sử dụng quá khứ hoàn thành. Hành động nào xảy ra sau thì sử dụng thì quá khứ đơn. 

Công thức sử dụng thì quá khứ hoàn thành 

Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn
Cấu trúc: S + had + VpII

Ví dụ:

 • She had gone out when we came into the house.

(Cô ấy đã đi ra ngoài khi chúng tôi vào nhà.)

 • They had finished their exams right before the deadline last week.

(Họ đã hoàn thành bài tập của họ ngay trước hạn nộp vào tuần trước.

Cấu trúc: S + hadn’t + VpII

Lưu ý:  hadn’t = had not

Ví dụ:

 • He hadn’t come home when I got there.

(Anh ấy vẫn chưa về nhà khi tôi về.)

 • They hadn’t finished their dinner when I saw them.

(Họ vẫn chưa ăn xong bữa tối khi tôi trông thấy họ).

Cấu trúc: Had + S + VpII ?

Câu trả lời: Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Ví dụ:

Had the film ended when she arrived at the cinema?

(Bộ phim đã kết thúc khi cô ấy tới rạp chiếu phim phải không?)

Yes, it had./ No, it hadn’t

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành 

Thì quá khứ hoàn thành được sử dụng trong các trường hợp sau đây: 

Dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra trước một hành động khác đã xảy ra trong quá khứ

Trong câu ta thấy thì quá khứ hoàn thành sẽ được dùng kết hợp với thì quá khứ đơn. Hành động nào xảy ra trước sẽ dùng quá khứ hoàn thành, hành động nào xảy ra sau sẽ dùng quá khứ đơn. Nó còn được dùng với các liên từ như: by, before, after, until, till, when, as soon asm no sooner…than. 

Ví dụ: My mom had cooked breakfast when I got up. (Mẹ tôi đã nấu xong bữa ăn sáng trước khi tôi thức giấc)

Dùng để diễn tả một hàng động đã xảy ra và nó kéo dài tới một thời điểm nhất định trong quá khứ. 

Ví dụ: He hadn’t eaten until his parents went home. (Anh ấy chưa ăn xong cho đến khi bố mẹ anh ý về)

Dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra trước một thời điểm nhất định trong quá khứ. 

Ví dụ: She had never played piano until lasta week. (Cô ấy chưa bao giờ chơi Piano cho tới tuần trước.)

Diễn tả sự thất vọng của cá nhân về một sự việc nào đó trong quá khứ. Nó thường được dùng với cấu trúc điều ước trong quá khứ. 

Ví dụ: I wished I had told the truth with my lover. (Tôi ước là tôi đã nói ra sự thật với người yêu mình.)

Các dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành 

Để nhận biết thì quá khứ hoàn thành, các bạn sẽ dựa vào các trạng từ chỉ thời gian. Dưới đây là một số trạng từ thường xuất hiện trong thì quá khứ hoàn thành: 

 • Until then: cho đến khi, đến lúc nào đó
 • By the time: vào lúc, trước lúc nào đó
 • Prior to that time
 • Before: trước khi
 • After: sau khi
 • When by: khi nào, vào lúc
 • By the end of: vào cuối lúc nào
 • By the end of + time in the past …: vào cuối + 1 thời điểm trong quá khứ

Bài tập quá khứ hoàn thành có đáp án:

Bài tập quá khứ hoàn thành có đáp án

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ hoàn thành

 1. The storm destroyed the sandcastle that we ______ (build).
 2. He ______ (not / be) to Cape Town before 1997.
 3. When she went out to play, she ______ (do / already) her homework.
 4. My brother ate all of the cake that our mum _____ (make) .
 5. The doctor took off the plaster that he ______ (put on) six weeks before.
 6. The waiter brought a drink that I _______ (not / order).
 7. I could not remember the poem we _______ (learn) the week before.
 8. The children collected the chestnuts that _____ (fall)  from the tree.
 9. ________ (he / phone) Angie before he went to see her in London?
 10. She ______ (not / ride) a horse before that day.
 11. Kevin ______ (go) home by the time I arrived.
 12. Ethan suddenly realised that he _____  (leave) his laptop on the train.
 13. Mum was annoyed because I ______ (not clean) my room.
 14. _______ (they / study) English before they went to the USA?
 15. We were hungry because we ______ (not eat).

Đáp án:

1. had built 2. had not been 3. had already done 4. had made 5. had put on
6. had not ordered 7. had learned 8. had fallen 9. had be phoned 10. had not ridden
11. had gone 12. had left 13. had not cleaned 14. Had they studied 15. had not eaten

Bài tập 2: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách chia động từ ở chỗ trống ở thì quá khứ đơn 

Until a few years ago, no one 1.. ………….. (hear) of Harry Potter, the young wizard and hero of the children’s book Harry Potter and the Philosopher’s Stone. The writer, J K Rowling, 2. ………….. (already / write) several stories and books, but this was the first book that was published. She 3. …………… (get) the idea for the story of a wizard at magic school while she 4. ………. (travel) on a train to London. By the time the train 5. ……………………………… (reach) King’s Cross station, she 6. ……………………………… (invent) most of the characters. When the book was published in 1997, no one 7. ……………………………… (imagine) it would be such a tremendous success, but it quickly 8…..(become) a bestseller. While millions of young readers in many countries 9. ……… (enjoy) her first Harry Potter book, J K Rowling 10. ……………………………… (think) of ideas for the next book in this incredibly popular series.

Đáp án:

 1. had heard
 2. had already written
 3. got
 4. was travelling
 5. reached
 6. had invented
 7. imagined
 8. became
 9. were enjoying
 10. was thinking

Bài tập 3: Viết lại câu dưới đây bằng cách sử dụng  các từ gợi ý

 1. (you/go) there before we went together?
 2. (she/see) the film already?
 3. Why (he/forget) about the meeting?
 4. (it/be) cold all week?
 5. (I/read) the book before the class?
 6. When she arrived (we/eat) already?
 7. Where (you/be) when I saw you?
 8. (they/travel) by bullet train before?
 9. (John/meet) Lucy before they worked together?
 10. (you/do) your homework before I saw you?
 11. Where (she/work)?
 12. (I/pay) the bill before we left?
 13. (we/visit) my parents already that winter?
 14. When you called, (they/eat) dinner?
 15. How (he/manage) to fix the cooker?
 16. (my sister/be) sick for a long time?
 17. How much (she/study) before the exam?
 18. What (you/cook) for dinner that night?
 19. When (they/arrive)?
 20. How many coffees (she/drink) before the interview?

Đáp án:

1. Had you gone

2. Had she seen

3. had he forgotten

4. Had it been

5. Had I read

6. had we eaten

7. had you been

8. Had they traveled

9. Had John met

10. Had you done

11. had she worked

12. Had I paid

13. Had we visited

14. had they eaten

15. had he managed

16. Had my sister been

17. had she studied

18. had you cooked

19. had they arrived

20. had she drunk

Bài tập 4: Sắp xếp các câu sau và chia động từ (nếu có)

 1. The/ they/ get/ had/ off/ before/ of/ the/ turn/ light/ office/ out.
 2. By/ begin/ time/ I/ my/ she/,/ had/ leave/ the/ quickly/ work.
 3. After/ finish/ my/,/ we/ back/ father/ his/ home/ work/ come.
 4. Before/ go/ had/ an/ novel/ my/ to/ brother/ read/ interesting/ he/ bed.
 5. When/ her/ in/,/ he/ had/ join/ Linh/ best friend/ Bangkok/ the/ Ever/ meet.
 6. Cuong/ this/ before/ last night/ had/ text/ he/ went/ translate/ out.
 7. Hung/ your/ before/ meet/ had/ email/ he/ use/ you?
 8. When/ I/ arrive/ had/ hadn’t/ my/ lunch/ parents.
 9. They/ before/ had/ to/ the meeting/ speak/ her.
 10. I/ that/ hadn’t/ see/ before/ was/ the man/ sure/ I.

Đáp án:

 1. The light had turned off before they got out of the office.
 2. By the time I began my work, she had left quickly.
 3. After my father finished his work, we came back home.
 4. Before my brother went to bed, he had read an interesting novel.
 5. When Linh met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.
 6. Cuong had translated this text before he went out last night.
 7. Had Hung used your email before he met you?
 8. When my parents arrived, I hadn’t had lunch.
 9. They had spoken to her before the meeting.
 10. I was sure that I hadn’t seen the man before.

Bài tập 5: Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc 

 1. We ________ finished eating dinner.
 2. had not               B. not had               C. ‘d had not
 3. Had they _____ to her before?
 4. spoke               B. spoken               C. spoked
 5. You _____ not left yet.
 6. would               B.  ‘d               C. would had
 7. I had never _____ her before.
 8. see               B. saw               C. seen
 9. We arrived at 8:05, but the train _____ already left.
 10. has               B. have               C. had
 11. Sarah thought she ________ to that zoo before.
 12. has been               B. had be               C. had been
 13. Nobody explained why the project had ________ on time.
 14. n’t been completed               B. not completed               C. n’t complete
 15. He _____ us the item had been shipped.
 16. told               B. say               C. asked
 17. Dad explained ________ his job due to stress.
 18. why he quitted               B. that he had quit               C. that he’d quite
 19. Where _____ the security guard gone?
 20. had               B. have               C. did
 21. I couldn’t see the teacher because he ____________ before I arrived the school.
 22. had left               B. has left               C. left               D. was leaving
 23. He was very tired because he ____________ the bags upstairs.
 24. have carried               B. had carried               C. carried               D. has carried
 25. I was starving when I arrived home. I ____________ anything for two days.
 26. didn’t eat               B. wasn’t eaten               C. hadn’t eaten               D. haven’t eaten
 27. He asked me to give his book back but I ____________ it.
 28. have lost               B. had lost               C. was lost               D. lost
 29. The boy knocked the door. There was nobody inside. His mother ____________ yet.
 30. hasn’t returned               B. haven’t returned
 31. hadn’t returned               D. didn’t return
 32. The sun was shining and the birds were singing when she got out. What a lovely day, she said to herself. She looked at her car but it was not there. Somebody ____________ it.
 33. has stolen               B. have stolen               C. had stolen               D. stole
 34. She answered all of the questions in the exam because she ____________ very well.
 35. was studied                        B. had studied               
 36. has been studied               D. have studied
 37. It was sunny but very cold. The snow ____________ yet.
 38. hadn’t completely melted               B. hasn’t completely melted
 39. haven’t completely melted               D. wasn’t completely melted
 40. Clara looked out the window. The pavement was wet. It ____________ at night.
 41. has rained               B. have been rained
 42. have rained             D. had rained
 43. He couldn’t believe his eyes! His father _____________ him a new laptop as a birthday gift.
 44. bought               B. has bought               C. had bought               D. was bought
 45. I was very late. When I arrived, the conference _____.
 46. was already starting               B. started               C. had already started
 47. When he heard the police knocking on the door, he ____ under the bed.
 48. hid               B. had hiden               C. was hiding
 49. The police arrested him because he _____ a gun.
 50. carried               B. was carrying               C. had carried
 51. When they arrived at the police station, he said that he _____ anything wrong.
 52. didn’t do               B. wasn’t doing               C. hadn’t done
 53. When he said that he loved me, I knew that he _____.
 54. lied               B. was lying               C. had lied
 55. I looked at him and I knew he _____ in a fight, because he had a black eye.
 56. was               B. was being               C. had been
 57. He pulled out a gun and everybody _____ away.
 58. ran               B. was running               C. had run
 59. When I was a child, we _____ anywhere at weekends; it was boring.
 60. never went               B. were never going               C. had never gone
 61. When he retired he _____ in the company for more than 50 years.
 62. was               B. was being               C. had been
 63. I _____ to the road and we crashed.
 64. didn’t pay attention               B. wasn’t paying attention               C. hadn’t paid attention

Đáp án:

1. A

2. B

3. B

4. C

5. C

6. C

7. A

8. A

9. B

10. A

11. A

12. B

13. C

14. B

15. C

16. C

17. B

18. A

19. D

20. C

21. C

22. A

23. B

24. C

25. B

26. C

27. A

28. A

29. C

30. B

Tổng kết:

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn một số bài tập về thì quá khứ hoàn thành có đáp án cho các bạn tham khảo. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thể sử dụng thành thạo loại thì này trong quá trình học và làm bài tập tiếng Anh sau này. 

Share post:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here