Bài tập về thì hiện tại hoàn thành có đáp án

Date:

Thì hiện tại hoàn thành – Present Perfect là một trong 6 thì quan trọng nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Để giúp các bạn có thể nắm chắc được cách dụng loại thì này hãy tham khảo ngay bài tập dưới đây. Chúng tôi sẽ tổ hợp cho các bạn những bài tập về thì hiện tại hoàn thành có đáp án nhé!

Đối với học sinh, sinh viên khi học tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành luôn là một trong những vấn đề ngữ pháp khá khó nhằn. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho các bạn thông tin cơ bản về loại thì này và cách sử dụng chi tiết nhé:

Tóm tắt lý thuyết thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

Tóm tắt lý thuyết thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng để miêu tả các sự việc/hành động đã xảy ra trong quá khứ và có thể kéo dài đến hiện tại và tương lai. Nó thường được dùng với các cụm từ chỉ thời gian không xác định như: ever, never, many times, several times, once, before, already, yet, so far…

Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành

 • Thể khẳng định: S + have/ has + VpII
 • Thể phủ định: S + have/ has + not + VpII 
 • Thể nghi vấn:
  • Câu hỏi Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.
  • Câu hỏi WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

 • Thì hiện tại hoàn thành được dùng để nói về các sự việc vừa mới xảy ra và hậu quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại:

VD: I’ve broken my watch so I don’t know what time it is. (Tôi đã làm vỡ đồng hồ nên tôi không biết bây giờ là mấy giờ.)

 They have cancelled the meeting. (Họ đã hủy buổi họp.)Diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ.

 • Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn tả một kinh nghiệm đã kéo dài cho tới thời điểm hiện tại.

VD: I have never been to London. (Tôi chưa từng tới London)

 • Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn tả nói về sự việc xảy ra và lặp lại nhiều lần trong quá khứ. 

VD: He’s done this type of project many times before. (Anh ấy đã làm loại dự án này rất nhiều lần.)

 • Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn tả một hành động không biết rõ thời gian xảy ra.

VD: Someone has taken my box. (Ai đó đã chiếm cái hộp của tôi)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh 

Để nhận biết được thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh, các bạn có thể nhận dạng qua các đặc điểm:

 • Thì hiện tại hoàn thành thường có sự xuất hiện của các trạng từ trong câu như: Before (trước đây), never (chưa từng, không bao giờ), ever (đã từng), for + khoảng thời gian (trong khoảng…), the first/second time (lần đầu tiên/ lần thứ hai), recently/just/lately (gần đây, vừa mới), since + mốc thời gian cụ thể (từ khi…), yet (chưa) được dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn, …  already (rồi), until now/so far/up to now/up to the present (cho đến bây giờ).
 • Trong câu vị trí của các trạng từ như: already, never, just, ever thường đứng sau have/has và đứng trước động từ. 
 • Trong câu vị trí của trạng từ yet đứng ở cuối câu, thường được dùng trong câu nghi vấn và câu phủ định. Ví dụ: Have you been to the Zoo yet?
 • Vị trí của trạng từ chỉ tần xuất như: recently, so far, up to present, lately, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian có thể đặt ở đầu hoặc cuối câu. Ví dụ: She has read this book recently.

Xem ngay: Lý thuyết thì hiện tại hoàn thành đầy đủ

Các bài tập về thì hiện tại hoàn thành có đáp án

Các bài tập về thì hiện tại hoàn thành có đáp án

Bài tập 1: Viết lại câu không thay đổi nghĩa:

1) This is the first time he went abroad.

=> He hasn’t……………………………………………………………………………………………………….

2) She started driving 1 month ago.

=> She has…………………………………………………………………………………………………..

3) We began eating when it started to rain.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

4) I last had my hair cut when I left her.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

=> She hasn’t……………………………………………………………………………………………….

6) It is a long time since we last met.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

7) When did you have it?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

8) This is the first time I had such a delicious meal.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

9) I haven’t seen him for 8 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

10) I haven’t taken a bath since Monday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

 1. He hasn’t never gone abroad before.
 2. She has driven for 1 month.
 3. We have eaten since it started raining.
 4. I haven’t cut my hair since I left her.
 5. She has kissed me for 5 months.
 6. We haven’t met (each other) for a long time.
 7. How long have you had it?
 8. I haven’t never eaten such a delicious meal before.
 9. The last time I saw him was 8 days.
 10. It is …. days since I last took a bath.

Bài tập 2: Chia các động từ trong ngoặc theo thì hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành 

1) We (study)……………a very hard lesson the day before yesterday……………………….

2) We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far……………..

3) We (never watch)……………………..that television program………………………

4) We (watch)…………………an interesting program on television last night……………

5) My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the past

6) My wife and I (travel)……………………………. to Mexico by air last summer

7) I (read)………………that novel by Hemingway sevaral times before.

8) I (read)…………………….that novel again during my last vacation.

9) I (had)…………………….a little trouble with my car last week.

10) However, I (have)……………………. no trouble with my car since then.

11) I (have ) ………………..this toy since my birthday.

12) We (live )………………….in HN for ten years now and like it a lot.

13) The last time I (go) ……………………to HN was in May

14) When my parents were on holiday I ( stay)……………… with my aunt for a week

15) I (not see ) my son for ages .He (not visit ) ……………………..me since May

16) Tom ( be) …………….to HN twice .He loves it very much

17) My sister (work ) ……………………for an enterprise for two years .That was after college

18) I (move)……………… to HN in 2001 .I (be ) ………….there a long time now

19) It was so cold today that I (wear)…………… a sweater at school

20) So far this month there (be )……………………. three robberies in this street

21) When I was young I (meet )…………..him three times

22) In the past few years ,it (become )………….. more and more difficult to get into university

23) I (feel )………………better since I ( live) ……………….here

24) Since I (be ) ……………………in this city I ( not see)…………… him

Đáp án:

1 – studied; 2 – have studied; 3 – have never watched; 4 – watched;

5 – had travelled; 6 – travelled; 7 – have read; 8 – read;

9 – had; 10 – have had; 11 – have had; 12 – has lived;

13 – has gone; 14 – has stayed; 15 – haven’t seen – hasn’t visited; 16 – has been;

17 – has worked; 18 – moved – have been; 19 – have worn; 20 – has been;

21 – met; 22 – became; 23 – have been – lived; 24 – was – haven’t seen;

Bài tập 3: Chia động từ thì hiện tại hoàn thành.

 1. I have not worked today.
 2. We (buy)…………..a new lamp.
 3. We (not/ plan)…………..our holiday yet.
 4. Where (be/ you)?
 5. He (write)…………..five letters.
 6. She (not/ see)…………..him for a long time.
 7. (be/ you)…………..at school?
 8. School (not/ start)…………..yet.
 9. (speak/ he)…………..to his boss?
 10. No, he (have/ not)…………..the time yet.

Đáp án:

 1. I have not worked today.
 2. We have bought a new lamp.
 3. We have not planned our holiday yet.
 4. Where have you been?
 5. He has written five letters.
 6. She has not seen him for a long time.
 7. Have you been at school?
 8. School has not started yet.
 9. Has he spoken to his boss?
 10. No, he has not had the time yet.

Bài tập 4: Viết lại các câu sau dựa trên các từ cho sẵn có sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

 1. We/play/tennis/2 years.
 2. Mai/go/the library/today.
 3. My sister/move/a new house/near/her boyfriend’s flat.
 4. His teacher/not/explain/this lesson/yet.
 5. This/best/film/I/ever/watch.
 6. Minh/just/leave/office/2 hours.
 7. They/write/a report/since/last Monday?

Đáp án:

 1. We have played tennis for 2 years.
 2. Mai has gone to the library today.
 3. My sister has moved to a new house near her boyfriend’s flat.
 4. His teacher hasn’t explained this lesson yet.
 5. This is the best film I have ever watched.
 6. Minh has just left the office for 2 hours.
 7. Have they written a report since last Monday?

Bài tập 5: Chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn (và ngược lại)

 1. This is the first time he went abroad.
  -> He hasn’t………………………………………………………………………
 2. She started driving 1 month ago.
  -> She has…………………………………………………………………………
 3.  We began eating when it started to rain.
  -> We have…………………………………………………………………………
 4. I last had my hair cut when I left her.
  -> I haven’t………………………………………………………………………
 5. The last time she kissed me was 5 months ago.
  -> She hasn’t………………………………………………………………………
 6. It is a long time since we last met.
  -> We haven’t………………………………………………………………………
 7. When did you have it?
  -> How long…………………………………………………………………………
 8. This is the first time I had such a delicious meal.
  -> I haven’t…………………………………………………………………………
 9. I haven’t seen him for 8 days.
  -> The last……………………………………………………………………………………
 10. I haven’t taken a bath since Monday.
  -> It is………………………………………………………………………………

Đáp án:

 1. He hasn’t never gone abroad before.
 2. She has driven for 1 month.
 3. We have eaten since it started raining.
 4. I haven’t cut my hair since I left her.
 5. She has kissed me for 5 months.
 6. We haven’t met (each other) for a long time.
 7. How long have you had it?
 8. I haven’t never eaten such a delicious meal before.
 9. The last time I saw him was 8 days.
 10. It is …. days since I last took a bath.

Bài tập 6: Viết lại câu với từ just, yet and already

 1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak to John”

You say: I’m afraid … (go out).

 1. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

 1. You are going to a hotel tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

 1. You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

 1. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

 1. Tom went to the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

 1. he’s just gone out
 2. I haven’t finished yet
 3. I’ve already done it
 4. Have you found a place to live yet?
 5. I haven’t dicided yet
 6. he’s just come back

Bài tập 7:  Chọn đáp án đúng trong các câu sau đây:

1. When ____________ the school?

A) have you joined

B) did you joined

C) did you join

D) have you ever joined

2. _____________ in England?

A) Did you ever worked

B) Have you ever worked

C) Worked you

D) Didn’t you have worked

3. That’s the best speech _________

B) I never heard

B) I didn’t hear

C) I used to hear

D) I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________

A) I never dealt with.

B) I never had to deal with.

C) I’ve ever had to deal with.

D) I’ve never had to deal with

5. ______ to him last week.

A) I spoke

B) I’ve already spoken

C) I didn’t spoke

D) I speaked

6. _____a contract last year and it is still valid.

A) We have signed

B) We signed

C) We haven’t signed

D) We have sign

7. ______ from a business trip to France.

A) I come back

B) I came back

C) I never came back

D) I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.

A) rised _ falled

B) rose _ fell

C) have risen _ have fallen

D) rose _ have fallen

9. You ____________ to a word ____________

A) listened _ I haven’t said

B) didn’t listen _ I say

C) listened _ saying

D) haven’t listened _ I’ve said back

10. I can’t believe that ________________ the news.

A) you haven’t read

B) you didn’t read

C) you don’t read

D) you read not.

Đáp án: 

1 – C; 2 – B; 3 – D; 4 – C; 5 – C; 6 – B; 7 – D; 8 – B; 9 – D; 10 – A;

Bài tập 7: Viết lại các câu sau theo nghĩa tương đương

 1. John moved into this apartment in 2005. (lived)
 2. Mai started to wear glasses when she was five. ( since)
 3. John bought this car two weeks ago. (owned)
 4. I haven’t seen him for a week. (The last time)
 5. She started to live in Ha Noi two years ago. (for)
 6. I have never eaten this kind of food before. (This is)
 7. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)
 8. This is the best novel I have ever read. (before)
 9. I last had my hair cut in October. (I haven’t)
 10. The last time we went together was five months ago. (We haven’t)
 11. The last time I went to Singapore was two years ago. (It is / has been)

Đáp án:

 1. John has lived in this apartment since 2005.
 2. Mai has worn glasses since she was five.
 3. John has owned this car for two weeks.
 4. The last time I saw him was a week ago.
 5. She has lived/ has been living in Ha Noi for two years.
 6. This is the first time I have eaten this kind of food.
 7. She is the most beautiful girl I have ever seen.
 8. I have never read such a good novel before.
 9. I haven’t had my hair cut since October.
 10. We haven’t gone together for five months.
 11. It is/ has been 10 years since I last went to Singapore.

Tham khảo thêm: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Tạm kết:

Trên đây là các bài tập thì hiện tại hoàn thành  cho các bạn tham khảo. Thực tế đây là loại thì phức tạp và dễ nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh. Do đó, việc chăm chỉ làm bài tập đầy đủ sẽ giúp các bạn có thể nắm chắc kiến thức và cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành hiệu quả nhất!

Share post:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here