Các bài tập về thì hiện tại đơn trong tiếng Anh có đáp án 

Date:

Thì hiện tại đơn Simple Present là một trong những chủ đề quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh. Để nắm chắc những kiến thức liên quan đến cách sử dụng loại thì này, các bạn hãy tham khảo ngay các bài tập về thì hiện tại đơn trong tiếng Anh có đáp án  được chúng tôi giới thiệu dưới đây!

Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh về thì hiện tại đơn cho các bạn tham khảo:

Thì hiện tại đơn là gì?

Thì hiện tại đơn là gì?

Thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả một sự thật hiển nhiên, một sự việc, một hay một hành động diễn ra và lặp lại liên tục theo thói quen, phong tục, khả năng diễn ra ở thời điểm hiện tại.

Tóm tắt cách sử dụng thì hiện tại đơn

 • Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một hành động hay một sự việc mang tính chất thường xuyên lặp đi lặp lại.

VD: Jane plays tennis everday. (Jane chơi tennis hàng ngày) 

 • Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một hành động xảy ra theo một thời gian biểu rõ ràng. 

VD: I always go to school at 7.0 am. (Tôi luôn đi học lúc 7.0 sáng)

 • Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả những trạng thái ở hiện tại.

VD: She is student at Thăng Long high school (Cô ấy đang là học sinh trường THPT Thăng Long)

 • Thì hiện tại được sử dụng để diễn tả một sự thật hiển nhiên hay một chân lý. 

VD: The sun rises in the East and sets in the West. (Mặt trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây)

 •  Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả các sự việc xảy ra theo kế hoạch bằng lịch trình cụ thể như: giờ tàu, chuyến bay, xem phim, lịch thi đấu…

VD: The flight departs from Ha Noi at 10:50 and arrives in Taipei at 14:30. (Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 10:50 và tới Đài Loan lúc 14:30)

 • Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả những cảm xúc, suy nghĩ và cảm giác của một người. 

VD: I think that your friend is a good person. (Tớ nghĩ rằng bạn cậu là một người tốt)

 •  Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả các hành động trong tương lai với mệnh đề thời gian và trong mệnh đề If của câu điều kiện loại I.

– Mệnh đề thời gian (time clauses) sẽ bắt đầu bằng: When, While, As soon as, Before, After…

VD: As soon as he arrives, I will call you. (Nếu anh ấy tới, tôi sẽ gọi cho bạn)

– Mệnh đề If của câu điều kiện loại 1:  

VD: If I get up early, I will go to school on time. (Nếu tôi dậy sớm, tôi sẽ đến trường đúng giờ)

Xem thêm: Phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Các bài tập về thì hiện tại đơn có đáp án:

Các bài tập về thì hiện tại đơn có đáp án

Bài 1. Hãy chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn

 1. The flight (start)……….at 6 a.m every Thursday.
 2. I like Math and she (like)……….Literature.
 3. I (bake)________ cookies twice a month.
 4. My best friend (write)________ to me every week.
 5. Jane always ________(take care) of her sister.
 6. My family (have)……….a holiday in December every year.
 7. Martha and Kevin ___________ (swim) twice a week.
 8. She ____ (help) the kids of the neighborhood.
 9. Mike (be)________humour.He always ___________ (tell) us funny stories.
 10. Tiffany and Uma (be) ______my friends.

Đáp án: 

 1. starts
  2. likes
  3. bake
  4. writes
  5. takes care
  6. has
  7. swim
  8. helps
  9. is – tells
  10. are

Bài tập 2: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc.

 1. My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________
 2. He (stay) up late? (sometimes) => ____________
 3. I (do) the housework with my brother. (always) => ____________
 4. Peter and Mary (come) to class on time. (never) => ____________
 5. Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________
 6. You (go) shopping? (usually) => ____________
 7. She (cry). (seldom) => ____________
 8. My father (have) popcorn. (never) => ____________

Đáp án: 

 1. => My brothers often sleepon the floor.
 2. => Does he sometimes stayup late?/ Does hestay up late sometimes?
 3. => I always do the housework with my brother.
 4. => Peter and Mary never cometo class on time.
 5. => Why doesJohnson alwaysget good marks?
 6. => Doyou usuallygo shopping?
 7. => She seldomcries.
 8. => My father neverhaspopcorn.

Bài tập 3: Dùng do/does hoặc do not/does not hoàn thành các câu sau

 1. He ……. ride a car to his office.
 2. Their friends ……. live in a big house.
 3. The cat ………. like me.
 4. They ……. do their homework on Sundays.
 5. Mike ……. play baseball in the afternoons.
 6. ……they take a bus to school every morning?
 7. The train ……. arrive at 8 a.m.
 8. We ……. go to bed at midnight.
 9. My sister ……. finish work at 7 p.m.
 10. ……she often play the piano?

Đáp án: 

 1. She doesn’t ride a bike to her office.
 2. Their friends don’t live in a big house.
 3. The cat does/doesn’t like me.
 4. They don’t do their homework on Sundays.
 5. Mike does/doesn’t play baseball in the afternoons.
 6. Do they take a bus to school every morning?
 7. The train doesn’t arrive at 8 a.m.
 8. We don’t go to bed at midnight.
 9. My sister doesn’t finish work at 7 p.m.
 10. Does she often play the piano?

Bài tập 4: Hoàn thành các câu sau (Sử dụng thể khẳng định hoặc phủ định).

Ví dụ:

 • Claire is very open-minded. She knows (know) lots of people.
 • We’ve got plenty of chairs, thanks. We don’t want(not want) any more.
 1. My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ………………………….. (speak) French.
 2. Most students live quite close to the college, so they ……………………. (walk) there every day.
 3. How often ………………………….. you ………………………….. (look) in a mirror?  
 4. I’ve got four cats and two dogs. I  ………………………….. (love) animals.
 5. No breakfast for Mark, thanks. He ………………………….. (eat) breakfast.
 6. What’s the matter? You ………………………….. (look) very happy.
 7. Don’t try to ring the bell. It ………………………….. (work).
 8. I hate telephone answering machines. I just …………………………..  (like) talking to them.
 9. Matthew is good at basketball. He ………………………….. (win) every game.
 10. We always travel by bus. We ………………………….. (own) a car.

Đáp án: 

1. doesn’t speak

2. walk

3. do …look

4. love

5. doesn’t eat

6. look

7. doesn’t work

8. like

9. wins

10. don’t own

Bài tập 5: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách điền đúng dạng từ.

My cousin, Peter, (have)……….. a dog. It (be)……….. an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be)……….. Kiki and it (like)……….. eating pork. However, it (never/ bite) ……….. anyone; sometimes it (bark)……….. when strange guests visit. To be honest, it (be)……. very friendly. It (not/ like)……….. eating fruits, but it (often/ play)……….. with them. When the weather (become)……….. bad, it (just/ sleep)……….. in his cage all day. Peter (play)……….. with Kiki every day after school. There (be)……….. many people on the road, so Peter (not/ let)……….. the dog run into the road. He (often/ take)……….. Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)……….. naughty, but Peter loves it very much.

Đáp án:

My cousin, Peter, (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not likedoesn’t like eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not letdoesn’t let the dog run into the road. He (often/ take) often takes Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Bài tập 6: Viết lại câu hoàn chỉnh

 1. Minh/usually/not/sleep/early/at weekends.
 2. You/understand the questions from your teacher?
 3. Her husband/his colleague/play/tennis/whenever/they/free.
 4. My family/normally/eat/breakfast/6.30.
 5. San/not/phone/mother/Mondays.

Đáp án:

 1. Minh doesn’t usually sleep early at the weekends.
 2. Do you understand the questions from your teacher?
 3. Her husband and his colleague play tennis wheneven they are free.
 4. My family normally eats breakfast at 6.30.
 5. San doesn’t phone her mother on Mondays.

Bài tập 7: Điền dạng đúng của động từ “to be” trong những câu sau:

 1. My dog is __________small.
 2. She ________ a student.
 3. We _________ready to get a pet.
 4. My life _____ so boring. I just watch TV every night.
 5. My husband________from California. I _______from Viet Nam.
 6. We ____________ (not/be) late.
 7. Emma and Betty(be)________ good friends.
 8. ___________ (she/be) a singer?
 9. His sister(be) _________seven years old.
 10. Trixi and Susi(be)__________my cats.

Đáp án:

 1. is
 2. is
 3. are
 4. is
 5. is – am
 6. are not
 7. are
 8. Is
 9. is
 10. are

Tham khảo thêm: Sách học tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Tạm kết:

Trên đây là các bài tập về thì hiện tại đơn trong tiếng Anh có đáp án. Qua những thông tin trên nếu bạn có thắc mắc gì hay vấn đề gì không hiểu khi đọc bài viết này, thì hãy bình luận dưới bài viết nhé. Chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc đó cho bạn một cách chi tiết nhất.

Share post:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here