Đáp án đề thi môn Ngoại Ngữ – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Date:

Tạp Chí Giáp Dục xin gửi đến bạn đáp án đề thi môn Ngoại Ngữ – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022, mời các bạn tham khảo bài viết nhé!

Đáp án đề thi môn Ngoại Ngữ – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Mã đề 401

1.C 2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.C 10.A
11.C 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.A 18.B 19.B 20.D
21.D 22.B 23.B 24.B 25.D 26.B 27.A 28.B 29.C 30.D
31.C 32.B 33.A 34.D 35.A 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.D 42.A 43.A 44.A 45.D 46.A 47.B 48.B 49.A 50.D

Mã đề 402

1.B 2.D 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.A 9.D 10.B
11.D 12.D 13.C 14.B 15.C 16.B 17.A 18.B 19.C 20.D
21.D 22.A 23. 24.A 25.D 26.A 27.D 28.B 29.B 30.A
31.D 32.B 33.C 34.A 35.A 36.C 37.B 38.C 39.B 40.A
41.C 42.C 43.A 44.B 45.C 46.B 47.A 48.B 49.D 50.A

Mã đề 403

1.C 2.C 3.B 4.A 5.B 6.D 7.C 8.A 9.B 10.A
11.D 12.B 13.C 14.C 15.C 16.D 17.D 18.D 19.C 20.B
21.C 22.C 23.D 24.B 25.D 26.D 27.B 28.C 29.B 30.C
31.C 32.B 33.D 34.B 35.C 36.B 37.B 38.D 39.D 40.D
41.D 42.B 43.D 44.D 45.C 46.A 47.A 48.D 49.D 50.D

Mã đề 404

1.B 2.D 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.A 9.D 10.B
11.D 12.C 13.C 14.B 15.C 16.B 17.A 18.B 19.C 20.B
21.A 22.A 23.C 24.A 25.C 26.D 27.D 28.D 29.C 30.B
31.D 32.A 33.A 34.B 35.A 36.B 37.C 38.A 39.A 40.B
41.D 42.C 43.B 44.C 45.C 46.A 47.C 48.A 49.B 50.C

Mã đề 405

1. A 2.D 3.D 4.B 5.A 6.C 7. A 8. B 9. D 10.C
11.B 12.C 13.C 14.C 15.D 16.A 17.D 18.C 19.B 20.B
21.B 22.D 23.B 24.D 25.C 26.D 27.B 28.D 29.D 30.A
31.D 32.D 33.C 34.D 35.C 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D
41.C 42.C 43.C 44.D 45.A 46.C 47.A 48.C 49.B 50.B

Mã đề 406

1.C 2.A 3.A 4.C 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.B
11.D 12.C 13.B 14.B 15.A 16.B 17.D 18.C 19.B 20.D
21.A 22.A 23.D 24.A 25.D 26.B 27.C 28.B 29.C 30.C
31.D 32.C 33.A 34.D 35.B 36.A 37.A 38.D 39.B 40.C
41.A 42.C 43.B 44.D 45.B 46.C 47.D 48.A 49.C 50.A

Mã đề 407

1.D 2.B 3.C 4.A 5.A 6.A 7.D 8.C 9.A 10.A
11.C 12.D 13.A 14.B 15.C 16.A 17.B 18.C 19.A 20.B
21.C 22.D 23.A 24.A 25.B 26.B 27.B 28.D 29.A 30.D
31.C 32.C 33.B 34.B 35.B 36.C 37.C 38.D 39.B 40.C
41.D 42.D 43.C 44.D 45.D 46.A 47.B 48.B 49.D 50.D

Mã đề 408

1. D 2.A 3.D 4.C 5.D 6.D 7. B 8. B 9. A 10.C
11.D 12.B 13.C 14.A 15.B 16.A 17.A 18.A 19.B 20.A
21.C 22.C 23.D 24.A 25.B 26.C 27.C 28.A 29.A 30.B
31.C 32.B 33.A 34.C 35.C 36.B 37.C 38.C 39.A 40.A
41.C 42.C 43.C 44.B 45.A 46.C 47.C 48.A 49.B 50.B

Mã đề 409

1.A 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.C 9.D 10.B
11.A 12.D 13.D 14.A 15.D 16.B 17.B 18.D 19.A 20.A
21.D 22.C 23.D 24.C 25.B 26.D 27.B 28.A 29.A 30.C
31.B 32.B 33.D 34.C 35.D 36.C 37.C 38.D 39.B 40.A
41.B 42.B 43.C 44.A 45.C 46.A 47.C 48.D 49.A 50.B

Mã đề 410

1.C 2.B 3.D 4.A 5.D 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C
11.D 12.C 13.B 14.D 15.D 16.D 17.C 18.B 19.B 20.D
21.A 22.B 23.B 24.C 25.B 26.D 27.B 28.D 29.B 30.C
31.D 32.C 33.C 34.C 35.B 36.D 37.A 38.C 39.D 40.D
41.D 42.A 43.C 44.A 45.A 46.B 47.B 48.A 49.C 50.C

Mã đề 411

1.A 2.A 3.D 4.D 5.C 6.C 7.A 8.A 9.C 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.B
21.A 22.C 23.D 24.B 25.B 26.A 27.C 28.A 29.B 30.C
31.C 32.C 33.B 34.D 35.D 36.D 37.B 38.B 39.B 40.D
41.D 42.D 43.C 44.C 45.D 46.B 47.B 48.C 49.B 50.D

Mã đề 412

1.D 2.C 3.C 4.C 5.A 6.B 7.A 8.A 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.C 15.A 16.C 17.B 18.A 19.D 20.C
21.D 22.C 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.D 29.D 30.D
31.D 32.C 33.C 34.A 35.D 36.C 37.D 38.A 39.C 40.C
41.D 42.A 43.A 44.D 45.A 46.A 47.C 48.C 49.D 50.D

Mã đề 413

1.D 2.D 3.C 4.A 5.D 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A
11.B 12.D 13.D 14.B 15.D 16.C 17.D 18.A 19.D 20.B
21.D 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.A 28.D 29.A 30.B
31.B 32.D 33.B 34.A 35.D 36.A 37.D 38.D 39.A 40.B
41.D 42.D 43.A 44.B 45.B 46.A 47.C 48.A 49.B 50.B

Mã đề 414

1.C 2.A 3.D 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B
11.B 12.C 13.B 14.C 15.D 16.B 17.D 18.B 19.D 20.A
21.C 22.D 23.B 24.D 25.B 26.A 27.C 28.A 29.D 30.A
31.D 32.C 33.D 34.A 35.C 36.B 37C. 38.D 39.C 40.A
41.A 42.A 43.D 44.A 45.B 46.D 47.B 48.A 49.D 50.B

Mã đề 415

1. C 2. B 3. C 4. B 5. D 6. C 7. B 8. C 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. A 16. D 17. A 18. C 19. C 20. D
21. B 22. C 23. B 24.B 25.D 26. D 27. A 28. B 29. D 30. B
31. B 32. C 33. D 34. A 35. D 36. B 37. B 38. D 39. B 40. D
41. B 42. B 43. C 44. D 45. A 46. B 47. B 48. C 49. C 50. D

Mã đề 416

1.C 2.A 3.D 4.A 5.A 6.B 7.A 8.D 9.A 10.C
11.A 12.D 13.C 14.B 15.C 16.B 17.B 18.A 19.C 20.B
21.A 22.D 23.C 24.D 25.D 26.D 27.C 28.C 29.D 30.A
31.C 32.C 33.B 34.C 35.C 36.D 37.D 38.A 39.D 40.B
41.B 42.C 43.A 44.B 45.B 46.D 47.B 48.D 49.A 50.B

Mã đề 417

1. A 2.B 3.D 4.B 5.B 6.D 7.C 8.D 9.D 10.B
11.A 12.D 13.B 14.D 15.A 16.B 17.C 18.A 19.A 20.D
21.C 22.D 23.A 24.C 25.A 26.B 27.B 28.A 29.C 30.C
31.D 32.B 33.B 34.D 35.D 36.C 37.A 38.B 39.A 40.A
41.A 42.C 43.C 44.A 45.C 46.B 47.A 48.B 49.C 50.C

Mã đề 418

1. B 2.D 3.C 4.A 5.B 6.D 7.C 8.B 9.C 10.D
11.D 12.D 13. A 14.D 15.A 16.D 17.D 18.B 19.A 20.D
21.B 22.D 23.B 24.A 25.B 26.C 27.C 28.D 29.C 30.B
31.D 32.C 33.A 34.B 35.A 36.C 37.D 38.C 39.A 40.B
41.A 42.C 43.B 44.B 45.A 46.C 47.C 48.B 49.A 50.A

Mã đề 419

1.B 2.A 3.A 4.B 5.D 6.B 7.A 8.A 9.D 10.B
11.C 12.B 13.C 14.C 15.C 16.D 17.D 18.D 19.C 20.A
21D. 22.B 23.C 24.A 25.D 26.C 27.D 28.C 29.C 30.B
31.C 32.D 33.C 34.B 35.B 36.D 37.A 38.C 39.C 40.D
41.C 42.C 43.B 44.A 45.B 46.A 47.A 48.C 49.A 50.B

Mã đề 420

1. C 2.B 3.A 4.C 5.A 6.A 7.A 8.D 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.B 15. 16.A 17.A 18.D 19.D 20.C
21.D 22.D 23.C 24.C 25.A 26.C 27.B 28.B 29.C 30.C
31.B 32.C 33.B 34.B 35.C 36.B 37.B 38.A 39.C 40.C
41.A 42.B 43.A 44.A 45.A 46.C 47.A 48.C 49.B 50.C

Mã đề 421

1. D 2. A 3. A 4. C 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. C
11. C 12. A 13. A 14. D 15. B 16. C 17. A 18. D 19. B 20. D
21. B 22. A 23. C 24. C 25. B 26. B 27. C 28. B 29. D 30. D
31. C 32. B 33. D 34. D 35. C 36. C 37. D 38. B 39. D 40. D
41. B 42. C 43. C 44. D 45. B 46. D 47. D 48. A 49. C 50. A

Mã đề 422

1.C 2.B 3.B 4.C 5.D 6.B 7.D 8.A 9.A 10.D
11.A 12.D 13.A 14.C 15.A 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.A 23.C 24.A 25.C 26.D 27.C 28.A 29.D 30.C
31.A 32.C 33.D 34.D 35.A 36.D 37.A 38.D 39.C 40.C
41.C 42.C 43.C 44.D 45.C 46.D 47.A 48.D 49.D 50.B

Mã đề 423

1.D 2.D 3.B 4.A 5.C 6.A 7.D 8.B 9.B 10.B
11.C 12.D 13.C 14.D 15.D 16.C 17.B 18.A 19.B 20.A
21.C 22.D 23.D 24.C 25.C 26.B 27.B 28.D 29.A 30.B
31.D 32.B 33.B 34.B 35.C 36.C 37.D 38.B 39.A 40.C
41.B 42.C 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.A 49.B 50.B

Mã đề 424

1.C 2.D 3.B 4.C 5.D 6.B 7.D 8.A 9.A 10.D
11.A 12.D 13.A 14.C 15.A 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.A 23.C 24.D 25.C 26.A 27.D 28.C 29.D 30.C
31.A 32.C 33.D 34.D 35.A 36.D 37.C 38.D 39.C 40.C
41.C 42.D 43.C 44.D 45.A 46.D 47.D 48.D 49.A 50.B

Tham khảo thêm:

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2022

Đề thi và đáp án môn Toán – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Vật Lý – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Hóa Học – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Sinh Học – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Lịch Sử – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Địa Lý – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Giáo Dục Công Dân – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Share post:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here