Đáp án đề thi môn Vật Lý – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Date:

Sáng ngày 8/7/2022, các thí sinh thi tốt nghiệp THPT sẽ bắt đầu thi môn Vật Lí, Thời gian làm bài là 50 phút và bắt đầu làm bài vào lúc 07h35′. Hãy cùng chúng tôi đi tham khảo đề thi môn Vật Lí – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 qua nội dung dưới đây nhé!

F5 để được cập nhật nhanh nhất nhé!

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Vật Lí năm 2022

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 201

1. B 2. C 3. D 4. D 5. C 6. D 7. C 8. A 9. A 10. B
11. D 12. B 13. C 14. D 15. A 16. B 17. C 18. A 19. D 20. A
21. C 22. D 23. C 24. B 25. B 26. A 27. D 28. D 29. A 30. B
31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40. 

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 202

1. B 2. D 3. A 4. A 5. C 6. C 7. B 8. D 9. B 10. C
11. B 12. D 13. B 14. D 15. D 16. C 17. B 18. B 19. A 20. A
21. C 22. B 23. C 24. C 25. A 26. A 27. D 28. B 29. C 30. D
31. D 32. B 33. D 34. A 35. D 36. C 37. B 38. B 39. C 40. D

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 203

1.D 2.D 3.C 4.A 5.C 6.D 7.B 8.B 9.C 10.C
11.A 12.C 13.A 14.D 15.B 16.C 17.B 18.A 19.D 20.D
21.C 22.B 23.C 24.C 25.B 26.C 27.B 28.C 29.B 30.D
31.D 32.C 33.B 34.D 35.D 36.C 37.D 38.B 39.D 40.B

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 204

1. A 2. C 3. C 4. A 5. C 6. A 7. C 8. C 9. B 10. D
11. C 12. D 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. C 19. D 20. D
21. D 22. B 23. A 24. B 25. C 26. D 27. D 28. C 29. B 30. B
31. A 32. D 33. C 34. A 35. D 36. D 37. A 38. C 39. D 40. A

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 205

1. C 2. B 3. C 4. B 5. B 6. A 7. C 8. A 9. A 10. D
11. C 12. A 13. B 14. A 15. B 16. D 17. D 18. B 19. B 20. A
21. B 22. A 23. D 24. B 25. A 26. C 27. C 28. A 29. D 30. B
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. D 38. 39. 40.

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 206

1. C 2. B 3. D 4. A 5. A 6. C 7. C 8. A 9. B 10. B
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40. 

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 207

1. C 2. D 3. A 4. D 5. D 6. B 7. B 8. A 9. A 10. C
11. B 12. B 13. B 14. A 15. C 16. D 17. A 18. D 19. B 20. A
21. B 22. B 23. D 24. C 25. D 26. B 27. B 28. D 29. B 30. A
31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40. 

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 208

1.D 2.B 3.A 4.D 5.B 6.A 7.D 8.C 9.B 10.C
11.A 12.C 13.B 14.C 15.C 16.A 17.B 18.A 19.D 20.A
21.D 22.A 23.C 24.A 25.C 26.D 27.C 28.B 29.A 30.D
31.C 32.D 33.D 34.C 35.B 36.B 37.A 38.D 39.C 40.A

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 209

1. D 2. D 3. A 4. C 5. A 6. D 7. C 8. D 9. C 10. A
11. B 12. C 13. C 14. B 15. A 16. B 17. B 18. B 19. D 20. B
21. C 22. D 23. C 24. D 25. B 26. C 27. B 28. D 29. B 30. D
31. C 32. B 33. C 34. C 35. D 36. 37. 38. B 39. C 40. C

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 210

1.A 2.D 3.B 4.B 5.B 6.A 7.A 8.A 9.D 10.C
11.B 12.D 13.C 14.A 15.C 16.C 17.A 18.C 19.D 20.C
21.D 22.B 23.B 24.C 25.D 26.C 27.B 28.A 29.C 30.C
31.B 32.D 33.B 34.B 35.A 36.A 37.B 38.A 39.D 40.C

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 211

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.D 32.A 33.D 34.C 35.C 36.C 37.D 38.A 39.D 40.C

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 212

1. D 2. A 3. A 4. D 5. B 6. B 7. C 8. D 9. A 10. D
11. B 12. A 13. B 14. B 15.  16. B 17. C 18. C 19. C 20. A
21. C 22. B 23. A 24. A 25. A 26. B 27. B 28. B 29. C 30. C
31.  32.  33.  34.  35.  36. A 37.  38.  39.  40. 

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 213

1.D 2.B 3.D 4.A 5.D 6.C 7.B 8.C 9.A 10.A
11.B 12.C 13.D 14.D 15.A 16.B 17.A 18.D 19.C 20.C
21.B 22.C 23.C 24.D 25.C 26.D 27.B 28.D 29.C 30.B
31.C 32.C 33.A 34.B 35.D 36.A 37.B 38.A 39.D 40.B

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 214

1. C 2. C 3. A 4. C 5. A 6. D 7. D 8. B 9. C 10. D
11. B 12. B 13. A 14. D 15. B 16. C 17. A 18. D 19. C 20. B
21. A 22. C 23. C 24. B 25. C 26. D 27. B 28. D 29. C 30. A
31.  32.  33.  34.  35.  36. B 37.  38.  39.  40. 

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 215

1. D 2. A 3. A 4. D 5. A 6. C 7. D 8. D 9. C 10. C
11. C 12. A 13. B 14. C 15. D 16. A 17. D 18. A 19. D 20. C
21. D 22. D 23. A 24. A 25. C 26. C 27. A 28. D 29. D 30. C
31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40. 

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 216

1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.D 7.B 8.B 9.A 10.B
11.D 12.B 13.B 14.D 15.A 16.D 17.C 18.C 19.A 20.C
21.D 22.B 23.B 24.B 25.C 26.C 27.A 28.A 29.D 30.D
31.B 32.C 33.C 34.C 35.A 36.C 37.C 38.D 39.D 40.A

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 217

1. A 2. B 3. B 4. A 5. D 6. C 7. A 8. A 9. D 10. B
11. B 12. D 13. B 14. B 15. D 16. A 17. B 18. C 19. C 20. B
21. C 22. A 23. C 24. C 25. D 26. B 27. C 28. C 29. A 30. D
31. A 32. D 33. C 34. B 35. A 36. C 37. D 38. D 39. B 40. C

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 218

1.C 2.A 3.C 4.B 5.A 6.A 7.A 8.C 9.D 10.C
11.A 12.B 13.D 14.A 15.D 16.A 17.A 18.D 19.A 20.B
21.D 22.D 23.D 24.B 25.B 26.D 27.A 28.A 29.B 30.D
31.A 32.D 33.B 34.D 35.B 36.B 37.D 38.B 39.A 40.B

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 219

1. C 2. C 3. D 4. A 5. C 6. B 7. C 8. B 9. D 10. B
11. D 12. B 13. B 14. A 15. A 16. D 17. C 18. A 19. A 20. C
21. C 22. B 23. D 24. B 25. D 26. B 27. B 28. A 29. A 30. B
31. C 32. D 33. D 34. C 35. D 36. D 37. C 38. D 39. A 40. A

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 220

1.B 2.A 3.C 4.A 5.B 6.D 7.A 8.A 9.C 10.C
11.D 12.B 13.B 14.D 15.B 16.C 17.B 18.D 19.C 20.D
21.B 22.C 23.D 24.D 25.A 26.C 27.C 28.A 29.C 30.A
31.B 32.A 33.D 34.A 35.B 36.D 37.A 38.D 39.A 40.B

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 221

1. C 2. A 3. C 4. B 5. C 6. B 7. A 8. D 9. C 10. B
11. C 12. D 13. B 14. A 15. C 16. C 17. D 18. A 19. C 20. A
21. D 22. A 23. A 24. D 25. D 26. D 27. C 28. A 29. C 30. D
31. D 32. C 33. A 34. D 35. A 36. A 37. A 38. D 39. D 40. C

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 222

1.D 2.B 3.D 4.C 5.B 6.A 7.B 8.D 9.A 10.C
11.A 12.A 13.A 14.D 15.D 16.B 17.D 18.C 19.D 20.C
21.C 22.B 23.D 24.B 25.D 26.A 27.C 28.C 29.B 30.A
31.C 32.D 33.A 34.C 35.A 36.A 37.C 38.B 39.A 40.C

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 223

1. B 2. A 3. C 4. D 5. C 6. A 7. C 8. A 9. C 10. B
11. B 12. C 13. B 14. A 15. A 16. B 17. D 18. B 19. B 20. D
21. B 22. A 23. A 24. C 25. C 26. D 27. D 28. D 29. A 30. B
31. C 32. D 33. D 34. D 35. C 36. D 37. D 38. A 39. A 40. D

Đáp án môn Vật lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 224

1. C 2. A 3. A 4. B 5. C 6. C 7. B 8. B 9. D 10. C
11. A 12. C 13. D 14. A 15. C 16. C 17. B 18. D 19. D 20. B
21. B 22. A 23. C 24. C 25. A 26. A 27. B 28. A 29. A 30. B
31. B 32. D 33. A 34. C 35. B 36. D 37. A 38. B 39. A 40. C

Tham khảo thêm:

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2022

Đề thi và đáp án môn Toán – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Hóa Học – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Địa Lý – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Ngoại Ngữ – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Đáp án đề thi môn Lịch Sử – Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022

Share post:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here